KAMIKAZE!
ORA AI PADRI E ALLE MADRI DI BESLAN DOVETE DARE
CUNTU E RAGGIUNI
Versi e musica di Mauro Geraci

Non c'è nuddu ca a mia m'arrispunni
quannu 'a notti non sacciu cu sugnu,
nta lu mari sbattutu di l'unni
dintra 'u lettu mi pari ca sugnu.

Mentri affugu 'u cirveddu mi gira
'u pinseri in Cecenia ora vola
a Beslan unni l'avutra sira
si pripara l'iniziu da scola.

Ogni patri 'a finuta 'i manciari 
a lu figghiu c'amuri ci 'nsigna
la cartedda nicuzza a parari
di quaderni, di libbra e di pinna.

E la matri li guarda e s'inciamma
pi la gioia d'un figghiu ca crisci
ma 'u figghiuzzu ci dici ora: «Mamma
si vaju 'a scola chi fai tu sparisci?»

«Ma chi dici, non nn'ha aviri scantu, 
- abbrazzannulu 'a matri 'u cunforta -
figghiu miu tu sì sutta 'u me mantu
ed iu senza di tia sugnu morta.

Ma nta vita la scola ci voli
altrimenti stu munnu non cancia,
dopu 'u studiu c'è la ricreazioni,
fai merenda e ti jnchi la pancia.

Doppu un'ura ti vegnu a pigghiari
'na surprisa ti portu tisoru,
Stai sirenu e vatinni a curcari»,
patri e matri ci dissiru a coru.

Chiù assai 'i milli mariti e mugghieri 
nta dda notti a Beslan su filici,
si curcaru cu stissu pinseri
cu la gioia di ddi sacrifici.

Ma lu suli a matina seguenti
nta lu cielu scurusu non vinni,
e dda scola ca era ridenti
un macellu nto 'n corpu divinni. 

Kamicaze imbottiti 'i tritolu
l'istituto di bummi pararu,
cchiù assai fimmini senza dicoru
ddi figghiuzzi cu mitra spararu.

Pi tri ghiorna in palestra ammassati
cumpletaru la carnificina,
morti i cavudu e lingui 'ssiccati
pi acqua 'i figghi si vippiru urina.
 

Cu lu blitz l'esercitu avanza
mentri Putin e Bush durmeru,
lu suffittu crullau nta na stanza
ottucentu carusi mureru.

Ma iu cantu di ca a quannu moru,
sta chitarra vi fazzu manciari,
'nzinu a quannu non sacciu se è oru
o 'n zocch'è ca vi fa stralunari.

Kamikaze iu e lu munnu interu
un bilanciu vulemu accussì,
quasi milli cristiani pirderu
la so vita e non sannu picchì. 

Ed inveci d'apriri lu focu
kamicaze la vucca sgranati
e lu cuntu e a raggiuni 'i stu jocu
daticcilli a li patri e li matri. 

S''i cugghiuna l'aviti quatrati
e 'un aviti paura d' 'a morti,
di cu è ca vui siti mannati
a lu munnu gridatilu forti.

Ca non servi ammazzari innuccenti
pi la vostra Cecenia salvari,
ed Allah cu Maumettu li denti
pi sta stragi si stannu a scippari.

Kamikaze ora forza e curaggiu
dintra a l'occhi taliati la genti,
diticcillu di cu fu l'ingaggiu,
cu v'armau di li pedi a li denti.

Cu fu Bush pi vui Gesù Cristu
ca lu sangu da carnificina,
dintra un calici nivuru e tristu,
trasformau in pitroliu e binzina?

Cu fu Al Queida o Putin macari,
assuldannuvi a lu Cremlinu,
pi li vostri famigghi sfamari
carni frisca e pitroliu pi vinu?

Picciriddi di Beslan scusati
si ora a vucca mi chiudu cchi manu,
PURU STU CANTASTORI GUARDATI
SI VIRGOGNA DI ESSIRI UMANU.